In de huisartsenpraktijk worden patiëntgegevens geregistreerd en bewaard in het Huisarts Informatie Systeem. Het gaat daarbij om NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook om verzekeringsgegevens en BSN nummers. Verder worden in de huisartsenpraktijk medische gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en te verbeteren. Dat gebeurt direct in de medische zorg van de patiënt, maar ook indirect als het gaat om verbetering van protocollen in de praktijk en praktijkaccreditering.

Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; het gaat om huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners van de praktijk. De database wordt bewaard op een veilige locatie door onze partner Zorgring. De praktijkmedewerkers kunnen deze database benaderen via een door wachtwoorden beveiligde VPN verbinding. De gegevens uit de database kunnen worden gelezen door het Huisarts Informatie Systeem dat ook alleen na het invoeren van een wachtwoord kan worden gebruikt.

Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. De gegevens kunnen worden gedeeld met andere zorgverleners die betrokken zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de apotheek die een recept mag afleveren, een specialist, fysiotherapeut of thuiszorgorganisatie die ingeschakeld wordt. Bij een verwijzing wordt de toestemming van de patiënt verondersteld voor informatie die betrekking heeft op het probleem waarbij de andere zorgverlener wordt ingeschakeld.

  • De verzamelde gegevens zijn eigendom van de huisartsenpraktijk.
  • Medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
  • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
  • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
  • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
  • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
  • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
  • Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
  • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.