Nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten

Op de homepagina ziet u de laatste 5 nieuwsberichten. Voor eerdere nieuwsberichten verwijzen wij u naar de nieuwspagina.

Update afwezigheid Dokter Bac

Na een ongelukkige val in augustus waarbij ik een ruggenwervel brak en het ruggenmerg is beschadigd, ben ik bezig met een revalidatieproces. Ik kan op dit moment kortere stukjes lopen met een rollator. U zult mij wellicht vooral zien voortbewegen in een rolstoel. Ik kom nu (november 2022) weer regelmatig op de praktijk, maar doe nog geen spreekuur. U zult in de praktijk meerdere bekende en onbekende gezichten tegen komen om de medische zorg vorm te geven. Een hartelijke groet. Dokter E.H. Bac.

Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u voortaan uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
Kijkt u hiervoor bij ‘Administratie’ of vraag ernaar op het spreekuur.

LET OP: in de vakantieperiode kan uw verzoek mogelijk niet gelijk verwerkt worden. Graag uw geduld.

Accreditatie afgerond

In 2022 is onze praktijk opnieuw getoetst in het kader van de NPA accreditatie. Door het Nederlands Huisarts Genootschap is vastgesteld dat wij als praktijk voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen. We hebben laten zien dat wij onze procedures vastleggen in protocollen en ook dat wij een lerende organisatie zijn die steeds bezig blijft met kwaliteitsverbetering. Als u zaken tegenkomt die voor verbetering vatbaar zijn, nodigen we u hartelijk uit om dat te melden.

Praktijkregels in verband met Corona

In verband met Corona vragen wij uw extra aandacht.

 • Kom niet te vroeg in de wachtkamer.
 • Houd in de wachtkamer voldoende afstand.
 • Overleg bij luchtwegklachten of koorts eerst met de assistente en draag bij een praktijkbezoek een mondkapje.

Afspraken via Uw Zorg Online

Het is mogelijk om via Uw Zorg Online een afspraak in te plannen voor het spreekuur. Dat geldt alleen voor niet spoedeisende zorg; anders vragen wij u de praktijk telefonisch te benaderen.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken moet u aangemeld zijn voor het gebruik van Uw Zorg Online. Om.u aan te melden kunt u kijken bij het kopje ‘Uw medische gegevens thuis bekijken’ onder ‘Administratie’.

Afspraken maken

Wilt u voor het maken van afspraken zoveel mogelijk in de ochtend bellen tussen 8.00 en 11.00 uur. Dan kan de assistente de beschikbare spreekuurplekken zo goed mogelijk verdelen.
De bereikbaarheid later op de dag is bedoeld voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. De assistente zal (zo nodig samen met de huisarts) beslissen of uw vraag nog dezelfde dag beantwoord dient te worden. Anders wordt uw vraag in ieder geval binnen 24 uur beantwoord.

Delen medische gegevens

Het is technisch mogelijk om de medische gegevens in ons huisartsendossier te delen met andere artsen. Dat verloopt via het Landelijk Schakel Punt LSP. Voor u wellicht het meest concreet betekent dit dat de huisarts bij de Huisartsenpost in Gouda in het dossier informatie kan zien over uw voorgeschiedenis, uw medicatie en de laatste contacten.

Om dat mogelijk te maken dient u zelf toestemming te geven. Als u twijfelt of u dat heeft gedaan, mag u dat alsnog (of voor de zekerheid nogmaals) doen. Dat kan via het LSP formulier op deze website, maar het mag ook mondeling aan de huisarts of andere praktijkmedewerker worden doorgegeven.

In het kader van de kwaliteit van de zorg adviseer ik u om dit te doen.

Nieuwe AVG wet per 25 mei 2018

In de huisartsenpraktijk worden patiëntgegevens geregistreerd en bewaard in het Huisarts Informatie Systeem. Het gaat daarbij om NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook om verzekeringsgegevens en BSN nummers. Verder worden in de huisartsenpraktijk medische gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en te verbeteren. Dat gebeurt direct in de medische zorg van de patiënt, maar ook indirect als het gaat om verbetering van protocollen in de praktijk en praktijkaccreditering.

Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; het gaat om huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners van de praktijk. De database wordt bewaard op een veilige locatie door onze partner Zorgring. De praktijkmedewerkers kunnen deze database benaderen via een door wachtwoorden beveiligde VPN verbinding. De gegevens uit de database kunnen worden gelezen door het Huisarts Informatie Systeem dat ook alleen na het invoeren van een wachtwoord kan worden gebruikt.

Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. De gegevens kunnen worden gedeeld met andere zorgverleners die betrokken zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de apotheek die een recept mag afleveren, een specialist, fysiotherapeut of thuiszorgorganisatie die ingeschakeld wordt. Bij een verwijzing wordt de toestemming van de patiënt verondersteld voor informatie die betrekking heeft op het probleem waarbij de andere zorgverlener wordt ingeschakeld.

 • De verzamelde gegevens zijn eigendom van de huisartsenpraktijk.
 • Medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 • Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Nieuws

Welkom op de nieuws pagina. Hier vindt u het laatste nieuws omtrent onze huisartspraktijk!